Podmínky soutěží

Podmínky soutěží na sociálních sítí vlastnící společnost Korálky Katlas.

Rokem 2020 začínají u nás odměny za aktivitu, soutěží bonusů pro naše věrné odběratele. Připojte se, a užijte si odměny naplno. Každá soutěž podléhá stanoveným podmínkám uvedeným níže. Porušením podmínek, je soutěžící ze soutěží vyřazen.

I. Obecná ustanovení

 1. Organizátorem soutěže je Korálky Katlas s.r.o., IČ: 08175527, se sídlem společnosti na adrese Žižkovská 713/19, 724 00 Ostrava - Nová Bělá. Přičemž soutěží se rozumí jednotlivé marketingové kampaně Fa. Korálky Katlas s.r.o., vyhlašované na jejích oficiálních Facebookových, Instagramových či webových stránkách spravované Korálky Katlas s.r.o.
 2. Obecná pravidla stanovují podmínky účasti v soutěži ze strany Korálky Katlas s.r.o, konkrétní aktivita ze strany účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto účastníka v dané soutěži. Soutěž se vždy vyhlašuje prostřednictvím Facebookových, Instagramových či webových stránek Korálky Katlas s.r.o.
 3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, starší 15 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a provede požadovanou akci (jednotlivé akce jsou specifikované v jednotlivých soutěží).
 4. Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České či Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke společnosti Korálky Katlas s.r.o.; jakož i k osobám s Korálky Katlas s.r.o. personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 5. Vstupem do soutěže, tj. provedením požadované akce, se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.
 6. Korálky Katlas s.r.o. si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 8. Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Facebook nebo Instagram. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze soutěže budou také vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.
 9. Korálky Katlas s.r.o. nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 10. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány výhradně Korálky Katlas s.r.o. nikoliv Facebooku.

II. Licence

 1. Pokud bude v rámci konkrétní soutěže účastník na Facebookové nebo Instagramové stránky Korálky Katlas s.r.o. umísťovat písemné/vizuální/audiovizuální/audio dílo apod. (díle jen „Dílo“), pak umístěním takového Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách Korálky Katlas s.r.o. potvrzuje a prohlašuje, že:
  Účastník jako autor Díla na základě účasti v soutěži poskytuje Korálky Katlas s.r.o. oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako nevýhradní. Účastník tak poskytuje Korálky Katlas s.r.o. oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Korálky Katlas s.r.o. nerušený výkon práv. Korálky Katlas s.r.o. není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí účastníka, že soutěž nedokončí. Po 3 letech může autor díla požádat o ukončení oprávnění využití díla. V případě že účastník nepožádá formou emailu na sídlo firmy o ukončení poskytnutí licence, předpokládá se, že dílo je možné i nadále používat.
  1. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
  2. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Korálky Katlas s.r.o.;
  3. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
  4. je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku licence Korálky Katlas s.r.o.;
  5. Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách Korálky Katlas s.r.o., přičemž účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění;
  6. se účastní soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná.
 2. Korálky Katlas s.r.o. má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude vloženo na Facebook, Instagram či webové stránky Korálky Katlas s.r.o. a bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními účastníka, a to bez náhrady.
 3. Účastník bere na vědomí, že konkrétní Dílo může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem nebo Instagramem, zejména pro porušování pravidel Facebooku nebo Instagramu.
 4. V případě vyloučení účastníka (mj. z důvodu odmítnutí Díla pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami a/nebo pravidly Facebooku nebo Instagramu) nemá takový účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Svou účastí v soutěži dává účastník Korálky Katlas s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Korálky Katlas s.r.o. a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
 2. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Korálky Katlas s.r.o. včetně zasílání obchodních sdělení a Korálky Katlas s.r.o. může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 5 let od počátku soutěže. V případě že účastník nepožádá formou emailu na sídlo firmy o stažení slovních projevů, audio či video nahrávky, fotografie či jiný podobný materiál, předpokládá se, že tyto materiály je možné i nadále používat.

IV. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových, Instagramových či webových stránkách Korálky Katlas s.r.o.
 2. Jednotlivé mechanizmy soutěží jsou vymezeny jednotlivě v rámci organizované soutěže. Bude-li soutěž hodnocena dle reakcí u příspěvků, nebo hodnocením fanoušků, vyhrává ten, který splnil podmínky soutěže a má nejlepší hodnocení. U soutěží, kdy odměna bude záviset na losování, probíhá losování generátorem náhodných čísel.

V. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových, Instagramových či webových stránkách Korálky Katlas s.r.o..
 2. Každý výherce bude informován o výhře na Facebookových nebo Instagramových stránkách Korálky Katlas s.r.o. nejpozději do 7 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů způsobem stanoveným ve vyhlášení výherců, výhra propadá ve prospěch Korálky Katlas s.r.o., a to bez náhrady.
 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle Korálky Katlas s.r.o. nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, bude výherce kontaktován a proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud ani opakovaný pokus o doručení nebude úspěšný, propadá výhra ve prospěch Korálky Katlas s.r.o., a to bez náhrady.
 4. Pokud bude výhrou v soutěži slevový šek, slevový kupon nebo dárková poukázka, nelze tento kombinovat s ostatními slevovými šeky, kupóny a/nebo dárkovými poukazy, které Korálky Katlas s.r.o. nabízí, není-li to Korálky Katlas s.r.o. výslovně umožněno.
 5. Korálky Katlas s.r.o. neposkytuje na výhru žádnou záruku, nicméně v případě poškození jednotlivé výhry přímo z výroby provede výměnu předmětné ceny.
 6. V případě výhry slevového poukazu bude slevový kód zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvede. Pokud nebude e-mailová adresa vyžádána při registraci do soutěže, bude potřeba ji provozovateli soutěže sdělit nejpozději do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže.
 7. Vystavený slevový poukaz (resp. jeho kód) bude vázán při použití na zákaznický účet, který si výherce pro získání kódu na stránkách e-shopu musí vytvořit.
 8. Není-li uvedeno jinak, platnost poukazu pro jeho uplatnění bude 1 měsíc ode dne vystavení.

VI. Zveřejnění těchto pravidel

 1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Korálky Katlas s.r.o. a budou k nahlédnutí na webových stránkách Korálky Katlas s.r.o.
 2. Korálky Katlas s.r.o. prohlašují, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 3. Korálky Katlas s.r.o. není odpovědná za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jejího Facebookového profilu třetí osobou, nebo bude její Facebookový profil blokovaný. V takových případech není Korálky Katlas s.r.o. povinna hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.
Tyto pravidla jsou účinná od 01. 01. 2020.
Aktualizováno 5.5.2020

Omlouváme se za vzniklé potíže.

Vyhledejte znovu, co hledáte