Recenze

21.01.2021

Rychlé doručení zboží. Perfektně zabaleno.

21.01.2021

Velký výběr rychlost dodání

21.01.2021

Nenakupuji zde poprvé ani naposled. E - shop je přehledný a dá se tady sehnat opravdu vše na tvoření z korálků. Komunikace skvělá a vždy se snaží vyjít...

20.01.2021

Opět vše v pořádku,děkuji a doporučuji za rychlost, ochotu, přehledný eshop. širokou nabídku a výhodné programy rychlost ochota přehledný eshop široká nabídka výhodné programy

20.01.2021

S obchodem jsem moc spokojená, nakupuji zde pravidelně. rychlé dodání široký výběr

20.01.2021

Jsem moc spokojená s tímto obchodem ochota se kterou se málokde setkávám a tak jsem moc ráda že se mohu spolehnout kdybych měla nějaké potíže nebo prosbu.Jsou tam...

Soutěže

Podmínky soutěží na sociálních sítí vlastnící společnost Korálky Katlas.

Rokem 2020 začínají u nás odměny za aktivitu, soutěží bonusů pro naše věrné odběratele. Připojte se, a užijte si odměny naplno. Každá soutěž podléhá stanoveným podmínkám uvedeným níže. Porušením podmínek, je soutěžící ze soutěží vyřazen.

Více se o podmínkách soutěží ZDE:

Soutěže V této kategorii není žádné zboží.

Podkategorie

 • Podmínky soutěží

  Podmínky soutěží na sociálních sítí vlastnící společnost Korálky Katlas.

  Rokem 2020 začínají u nás odměny za aktivitu, soutěží bonusů pro naše věrné odběratele. Připojte se, a užijte si odměny naplno. Každá soutěž podléhá stanoveným podmínkám uvedeným níže. Porušením podmínek, je soutěžící ze soutěží vyřazen.

  I. Obecná ustanovení

  1. Organizátorem soutěže je Korálky Katlas s.r.o., IČ: 08175527, se sídlem společnosti na adrese Žižkovská 713/19, 724 00 Ostrava - Nová Bělá. Přičemž soutěží se rozumí jednotlivé marketingové kampaně Fa. Korálky Katlas s.r.o., vyhlašované na jejích oficiálních Facebookových, Instagramových či webových stránkách spravované Korálky Katlas s.r.o.
  2. Obecná pravidla stanovují podmínky účasti v soutěži ze strany Korálky Katlas s.r.o, konkrétní aktivita ze strany účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto účastníka v dané soutěži. Soutěž se vždy vyhlašuje prostřednictvím Facebookových, Instagramových či webových stránek Korálky Katlas s.r.o.
  3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, starší 15 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a provede požadovanou akci (jednotlivé akce jsou specifikované v jednotlivých soutěží).
  4. Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České či Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke společnosti Korálky Katlas s.r.o.; jakož i k osobám s Korálky Katlas s.r.o. personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  5. Vstupem do soutěže, tj. provedením požadované akce, se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.
  6. Korálky Katlas s.r.o. si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
  7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
  8. Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Facebook nebo Instagram. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze soutěže budou také vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.
  9. Korálky Katlas s.r.o. nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
  10. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány výhradně Korálky Katlas s.r.o. nikoliv Facebooku.

  II. Licence

  1. Pokud bude v rámci konkrétní soutěže účastník na Facebookové nebo Instagramové stránky Korálky Katlas s.r.o. umísťovat písemné/vizuální/audiovizuální/audio dílo apod. (díle jen „Dílo“), pak umístěním takového Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách Korálky Katlas s.r.o. potvrzuje a prohlašuje, že:
   Účastník jako autor Díla na základě účasti v soutěži poskytuje Korálky Katlas s.r.o. oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako nevýhradní. Účastník tak poskytuje Korálky Katlas s.r.o. oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Korálky Katlas s.r.o. nerušený výkon práv. Korálky Katlas s.r.o. není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí účastníka, že soutěž nedokončí. Po 3 letech může autor díla požádat o ukončení oprávnění využití díla. V případě že účastník nepožádá formou emailu na sídlo firmy o ukončení poskytnutí licence, předpokládá se, že dílo je možné i nadále používat.
   1. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   2. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Korálky Katlas s.r.o.;
   3. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   4. je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku licence Korálky Katlas s.r.o.;
   5. Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách Korálky Katlas s.r.o., přičemž účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění;
   6. se účastní soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná.
  2. Korálky Katlas s.r.o. má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude vloženo na Facebook, Instagram či webové stránky Korálky Katlas s.r.o. a bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními účastníka, a to bez náhrady.
  3. Účastník bere na vědomí, že konkrétní Dílo může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem nebo Instagramem, zejména pro porušování pravidel Facebooku nebo Instagramu.
  4. V případě vyloučení účastníka (mj. z důvodu odmítnutí Díla pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami a/nebo pravidly Facebooku nebo Instagramu) nemá takový účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

  III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Svou účastí v soutěži dává účastník Korálky Katlas s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Korálky Katlas s.r.o. a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Korálky Katlas s.r.o. včetně zasílání obchodních sdělení a Korálky Katlas s.r.o. může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 5 let od počátku soutěže. V případě že účastník nepožádá formou emailu na sídlo firmy o stažení slovních projevů, audio či video nahrávky, fotografie či jiný podobný materiál, předpokládá se, že tyto materiály je možné i nadále používat.

  IV. Mechanismus soutěže

  1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových, Instagramových či webových stránkách Korálky Katlas s.r.o.
  2. Jednotlivé mechanizmy soutěží jsou vymezeny jednotlivě v rámci organizované soutěže. Bude-li soutěž hodnocena dle reakcí u příspěvků, nebo hodnocením fanoušků, vyhrává ten, který splnil podmínky soutěže a má nejlepší hodnocení. U soutěží, kdy odměna bude záviset na losování, probíhá losování generátorem náhodných čísel.

  V. Výhry a jejich předání

  1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových, Instagramových či webových stránkách Korálky Katlas s.r.o..
  2. Každý výherce bude informován o výhře na Facebookových nebo Instagramových stránkách Korálky Katlas s.r.o. nejpozději do 7 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů způsobem stanoveným ve vyhlášení výherců, výhra propadá ve prospěch Korálky Katlas s.r.o., a to bez náhrady.
  3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle Korálky Katlas s.r.o. nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, bude výherce kontaktován a proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud ani opakovaný pokus o doručení nebude úspěšný, propadá výhra ve prospěch Korálky Katlas s.r.o., a to bez náhrady.
  4. Pokud bude výhrou v soutěži slevový šek, slevový kupon nebo dárková poukázka, nelze tento kombinovat s ostatními slevovými šeky, kupóny a/nebo dárkovými poukazy, které Korálky Katlas s.r.o. nabízí, není-li to Korálky Katlas s.r.o. výslovně umožněno.
  5. Korálky Katlas s.r.o. neposkytuje na výhru žádnou záruku, nicméně v případě poškození jednotlivé výhry přímo z výroby provede výměnu předmětné ceny.
  6. V případě výhry slevového poukazu bude slevový kód zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvede. Pokud nebude e-mailová adresa vyžádána při registraci do soutěže, bude potřeba ji provozovateli soutěže sdělit nejpozději do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže.
  7. Vystavený slevový poukaz (resp. jeho kód) bude vázán při použití na zákaznický účet, který si výherce pro získání kódu na stránkách e-shopu musí vytvořit.
  8. Není-li uvedeno jinak, platnost poukazu pro jeho uplatnění bude 1 měsíc ode dne vystavení.

  VI. Zveřejnění těchto pravidel

  1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Korálky Katlas s.r.o. a budou k nahlédnutí na webových stránkách Korálky Katlas s.r.o.
  2. Korálky Katlas s.r.o. prohlašují, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Korálky Katlas s.r.o. není odpovědná za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jejího Facebookového profilu třetí osobou, nebo bude její Facebookový profil blokovaný. V takových případech není Korálky Katlas s.r.o. povinna hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.
  Tyto pravidla jsou účinná od 01. 01. 2020.
  Aktualizováno 5.5.2020
 • 2020 Lednové tvoření

  Do soutěže se lze přihlásit zasláním fotografie s vlastnoručně vyrobeným šperkem buď na e-mailovou adresu koralky@koralkykatlas.cz a do předmětu zprávy uvést „Lednové tvoření s Korálky Katlas“, nebo prostřednictvím zpráv na Facebooku.

  Ke každému zaslanému šperku je potřeba uvést jeho název a jméno nebo přezdívku autora, pod kterou bude šperk vystaven v soutěžním albu na stránkách www.fb.com/KoralkyKatlas. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze 1 fotografii se svým šperkem/šperky. V případě, že bude zjištěno, že jde o zcizenou fotografii, bude soutěžící okamžitě vyloučen ze soutěže a ztratí také možnost účastnit se i jakékoliv soutěže v budoucnu.

  Hlasování:

  Hlas v soutěži získá fotografie autora pomocí tlačítka „To se mi líbí“. Výherci a jejich oznámení Výherci se stávají autoři 3 fotografií, které v 20 hod. dne 31. 1. 2020 získají v součtu největší počet hodnocení „To se mi líbí“.

  Firma Korálky Katlas s.r.o. dále vyhlásí 1-3 speciální ceny za netradiční, či designově zajímavé šperky, jejichž autoři se neumístí v hlasování na prvních 3 místech.

  1. místopoukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup zboží na e-shopu www.koralkykatlas.cz

  2. místopoukaz v hodnotě 1 000 na nákup zboží na e-shopu www.koralkykatlas.cz

  3. místo – poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup zboží na e-shopu www.koralkykatlas.cz

  Speciální ocenění:

  1 - 3 soutěžící získají poukaz v hodnotě 400 Kč na nákup zboží na e-shopu www.koralkykatlas.cz

  Výherci budou vyhlášeni nejpozději v průběhu 1. 2. 2020 na www.fb.com/KoralkyKatlas a zpráva o výhře jim bude také zaslána na e-mail nebo přes Facebook (podle způsobu přihlášení do soutěže).

  Vyhodnocení:

  1. místo a poukaz v hodnotě 2 000 Kč získává arTep crystal za sady náramků you&me

  2. místo a poukaz v hodnotě 1 000 Kč získává Žaneta Franzová za náramek Měsíční svit

  3. místo a poukaz v hodnotě 500 Kč získává Lajla Abdallahová za přívěsek Sovička

  Speciální ocenění:

  - Ess za brož Otákarek fenyklový - poukaz v hodnotě 400 Kč

  - Kristina Průžková za brož Korálkové štěstí - poukaz v hodnotě 400 Kč

  - Blanka Hroncová za brož Černá labuť - poukaz v hodnotě 400 Kč.

  Vzpomínka na soutěž:

 • 2020 FOTOSOUTĚŽ - Přivítejme jaro v novém

  Blíží se jaro a je čas oslavit toto krásné a kreativní období přírody, kreativní činností. Tak jako se probouzí příroda ze zimního spánku, určitě se probouzíte i Vy, a plánujete korálkovat nové výtvory. Chceme Vás v tom maximálně podpořit, a proto jsme vyhlásili tuto jarní FOTOSOUTĚŽ.

  JAKÉ VÁS ČEKAJÍ ODMĚNY?

  1. místo: poukaz 2000 Kč na nákup na eshopu

  2. místo: poukaz 1000 Kč na nákup na eshopu

  3. místo: poukaz 500 Kč na nákup na eshopu

  4. místo: MISS FOTO: poukaz 400 Kč na nákup na eshopu. (poukaz dostane nejlepší foto, které se bude líbit našim zaměstnancům, anebo foto s příběhem, který okolo výtvoru vznikalo.)

  5. místo: JARNÍ INSPIRACE: poukaz 400 Kč na nákup na eshopu. (naši zaměstnanci vyberou výtvor, který bude inspirován jarem, jarní přírodou či jarními motivy.)

  KDY FOTOSOUTĚŽ ZAČÍNÁ?

  Začíná 5.3. a končí o půlnoci 31. 3. 2020.

  JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

  Když vložíte fotky, nezapomeňte napsat také Váš příběch. Můžete být vylosování v další soutěži o 4 a 5 místo. Takže máte šanci vyhrát 2x .

  KDO VYHRÁVÁ?

  V této soutěži vyhrává fotografie s nejvyšším počtem „To se mi líbí“.

  JAK ZVÝŠIT PRAVDĚPODOBNOST VÝHRY?

  Klikněte na detail vaší fotky a zkopírujte URL obrázku. Nasdílejte URL svým přátelům a poproste je o označení fotky „To se mi líbí“. Nasdílejte fotku na svou zeď a požátejte přátelé, aby na fotku klikli a dali Vám „To se mi líbí“. Vyzvěte přátelé, aby k fotopříspěvku něco připsali. Zvýšíte tím šanci získat výhru MISS FOTO.

  POZOR! V minulých soutěžích někteří z Vás neřekli přátelům, aby klikli na fotku a zároveň aby si otevřeli fotku ve skupině Korálky Katlas – kreativní soutěže. A tak se stávalo, že dávali „To se mi líbí“ a komentáře Vašemu příspěvku na zdi, a ne „To se mi líbí“ u soutěže. Což nemohlo být započítáno do celkového hodnocení.

  VYHODNOCENÍ:

  1. místo: Lajla Abdallahová 981 To se mi líbí

  2. místo: Veronika Baďurová 854 To se mi líbí

  3. místo: Mirka Hodanová 488 To se mi líbí

  4. misto: Jaroslava Criscottka Hrdinová "Miss foto"

  5. místo: Spirit Stone "Inspirace jarem"

  VZPOMÍNKY NA SOUTĚŽ:

 • 2020 Dubnová FOTOSOUTĚŽ - Tvoříme z dřevěných korálků

  Máte po ruce nějaké dřevěné korálky?

  Rádi bychom v Česku rozvinuli korálkování z dřevěných korálků. Můžete z nich udělat spoustu zajímavých věcí a bude to super snadné. Pochlubte se co z dřevěných korálků tvoříte právě Vy.

  Jak se do soutěže zapojit?

  1. Dej poznámce "To se mí líbí"
  2. Vlož svůj kreativní výtvor jako komentář pod poznámku.
  3. Sdílej svůj výtvor v poznámce a získej co nejvíce To se mi líbí

  Jaké Vás čekají odměny? (kupony v ceně 2 200,- Kč)

  • 1. místo: Výtvor s nejvíce "To se mi líbí", získá odměnu 800 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas
  • 2. místo: Výtvor s druhým nejvíce"To se mi líbí", získá odměnu 500 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas
  • 3 až 5 místo: Generátorem náhodných čísel vybereme 3 šťastlivce, kteří také získají odměnu 300 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas.

  Od kdy můžete soutěžit?

  ✅ Soutěž začíná o velikonocích a běží do konce dubna.

  Jak zvýšit pravděpodobnost výhry?

  ✅ Chcete-li zvýšit šanci na výhru, přidávejte do komentáře pod poznámkou více Vašich výrobků z dřevěných korálků. Díky výběru výherců na 3.-5. místě formou generátoru náhodných čísel, máte větší šanci na výhru.

  Kdy proběhne výběr výherců?

  ✅ Vyhodnocení proběhne koncem prvního květnového týdne.

  VYHODNOCENÍ:

  VZPOMÍNKY:

 • Dubnová soutěž - doporuč a vyhraj

  Odměna za doporučení - dubnová soutěž

  Máme pro tebe další soutěž. Tentokáte ve Facebook skupině Krativní soutěže. Zúčastnit se ji můžeš tak, že pozveš další milovníky korálkování do této skupiny. (soutěžíme od 3.4 do 30.4. 2020)

  O CO SE SOUTĚŽÍ?

  • 1. místo - poukaz 800 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas.
  • 2. místo - poukaz 500 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas.
  • 3. místo - poukaz 300 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas.

  JAK SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

  • Pozvi ze svých přátel do skupiny ty, kteří mají rádi korálkování. Dělá se to tak, že vpravo ve skupině pozveš přátele.

  JAK PROBĚHNE VYHODNOCENÍ?

  • To je tom všem to nejlepší. Každého koho pozvete a ten člověk se do skupiny připojí, uvidíme jako správci ve skupině v záložce členové. Stačí, když nové členy seřadíte dle času přidání do skupiny. Uvidíte, že jste jej pozvali právě Vy.
  • Každý týden uveřejníme pořadí aktivních členů a také, na které jste pozici. Díky tomu budete mít šanci pozvat i ostatní a zvýšit šanci na odměnu.
  • Pozor. Již více jak 2 roky Facebook zrušil pravidlo, které DOVOLOVALO, že když jste někoho pozvali do skupiny, stal se tento člověk automaticky členem skupiny. Lidé byli z tohoto způsobu rozladěny a stěžovali si, že je někdo přidal “NÁSILNĚ” do skupin, o které nemají zájem. Nově to již není možné. Můžete jej pouze pozvat a čekat.
  • Proto pro výhru nezáleží na množství pozvaných lidí, ale na tom, zda dotyčný člověk má skutečně o korálkování zájem. Nepozívejte ty, ko kterých si jste jistí, že o korálkování nemají zájem. Spiše je naštvete, než aby Vám poděkovali.

  Vyhonocení:

  Výsledky losování generátorem náhodných čísel ve videu ZDE:

 • 2020 Květnová fotosoutěž - tvoříme z plastových korálků

  Na měsíc květen vyhlašujeme fotosoutěž o tvorbu s plastovými korálky.

  Blíží se nám mezinárodní den dětí. A proto bychom rádi k 1. červnu ocenili aktivitu maminek a dětí, které rády korálkují. Můžete přirozeně soutěžit, i když netvoříte s dětmi. Vaše inspirace může podnítit jiné, aby spolu s dětmi korálkovali.

  • Plastové korálky jsou velmi lehké, dobře se s nimi pracuje, nebarví a jsou velmi pestré. Obrovskou výhodou je jejich nízká cena a nehrozí u nich problémy s alergickými reakcemi jako u kovových korálků, či komponentů.

  Jaké Vás čekají odměny? (kupony v ceně 2 200,- Kč)

  • 1 místo: Výtvor s nejvíce ???? (To se mi líbí). Získá odměnu 800 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas
  • 2 místo: Výtvor s druhým nejvíce ???? (To se mi líbí). Získá odměnu 500 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas
  • 3 až 5 místo: Generátorem náhodných čísel vybereme 3 šťastlivce, kteří také získají odměnu 300 Kč na nákup na eshopu Korálky Katlas

  KDY FOTOSOUTĚŽ ZAČÍNÁ?

  • Začíná právě dnes 5.5. a končí o půlnoci 31. 5. 2020.

  JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

  JAK ZVÝŠIT PRAVDĚPODOBNOST VÝHRY?

  • Klikněte na detail vaší fotky a zkopírujte URL obrázku.
  • Nasdílejte URL svým přátelům a poproste je o označení fotky „To se mi líbí“.
  • Nasdílejte fotku na svou zeď a požádejte přátelé, aby na fotku klikli a dali Vám „To se mi líbí".

  POZOR! V minulých soutěžích někteří z Vás neřekli přátelům, aby klikli na fotku a zároveň aby si otevřeli fotku ve skupině Korálky Katlas – kreativní soutěže. A tak se stávalo, že dávali „To se mi líbí“ a komentáře Vašemu příspěvku na zdi, a ne „To se mi líbí“ u soutěže. Což nemohlo být započítáno do celkového hodnocení.

 • Květnová soutěž pro skupinu Korálky Katlas - odměny za aktivity

  SOUTĚŽ PRO AKTÍVNÍ ČLENY SKUPINY KREATÍVNÍ SOUTĚŽE

  Chceme ocenit a podpořit v korálkování aktivní členy ve skupině Korálka Katlas – kreativní soutěže. A aby to bylo spravedlivé, necháváme na algoritmu Facebooku aby nám sám vybral nejaktivnější členy skupiny za měsíc květen 2020.

  Jak vše funguje?

  Jste-li správce skupiny, máte v přehledech skupiny statistiky, které vše jasně dokládají. Mimo jiné zde vidíte, aktivitu všech členů skupiny za duben 2020. Viz foto:

  Jak algoritmus Facebooku funguje?

  Facebook každého člena skupiny boduje dle aktivit. Nejvíce bodů je za přidané originální příspěvky. Například originální fotky. Za další, boduje aktivitu pod komentáři. Velmi si cení nahrání nových videí. A kupříkladu, získáte pár bodů za přesdílený příspěvek z jiné Facebook stránky, či sdílíte odkaz z webových stránek.

  A co je na této soutěži spravedlivé?

  Vyhrát může úplně každý. Stačí být trochu aktivní, pochválit někoho za to že nasdílel hezký výrobek, popřípadě natočit video návod a nahrát do skupiny, či projít historii mobilu a nasdílet starší vaše výtvory.

  Kdy soutěž začíná?

  Začínáme 5.5.2020 a končíme 31.5. ve 23:59.

  O co se soutěží? ( ceny v hodnotě 2 100 Kč)

  1. místo: kupón 600 Kč na nákup na eshopu
  2. místo: kupón 500 Kč na nákup na eshopu
  3. místo: kupón 400 Kč na nákup na eshopu
  4. místo: kupón 300 Kč na nákup na eshopu
  5. místo: kupón 200 Kč na nákup na eshopu
  6. místo: kupón 100 Kč na nákup na eshopu